Предварителна подготовка за стрелба

 

       I. Предварителна подготовка

8.Предварителната подготовка на дивизиона за стрелба включва:

- изучаване и оценка на въздушната обстановка и смущенията

- включване на техническите средства на дивизиона и провеждане на контрол на функциониране

- предварителна подготовка на ракетите за стрелба

- оценка готовността на дивизиона за стрелба

- изясняване на задачите, поставени от КП на бригадата или вземане на решение за обстрел на целта при провеждане на самостоятелни бойни действия.

9. Изучаване и оценка на въздушната обстановка и смущенията започват от момента на получаване на първите сведения за въздушния противник и се извършва непрекъснато в течение на времето на извършване на налета по данните постъпващи от КП на бригадата, от информацията постъпваща от РЛС на близки РТВ подразделения и от информацията от СРЦ и СНР.

При оценката на въздушната обстановка се отчитат и сведенията за действията на противника в предишни налети.

 

10. В резултат на оценката на въздушната обстановка и смушенията се определят:

- количеството на целите, очаквани в зоната за поражение на дивизиона, времето им за навлизане в зоната и временните интервали между целите

- характера на очакваните цели (единични, групови) и степента им на важност

- видовете радиосмущения и мерките за защита от тях

- предполагаемия характер на решаваните от противника задачи

- вероятни методи за противоракетни маньоври на целите и мерките за борба с тях

{START_COUNTER}